Ogólne Warunki Serwisu

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Serwisu występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Ogólne Warunki Serwisu – niniejszy dokument,
 2. Spółka, Administrator – BARBARA LUIJCKX Sp. z o. o., z siedzibą w Latkowie 40, 88-100 Inowrocław (woj. Kujawsko-pomorskie, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093864, identyfikująca się nr NIP 5562253772, posiadająca nr REGON 09236998900000, o kapitale zakładowym w wysokości 1 740 000,00 zł,
 3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się w ogólnodostępnej sieci internetowej pod adresem http://www.barbara-luijckx.pl lub http://www.barbara-luijckx.com,
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystającą z Serwisu,
 5. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
 7. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648),
 8. Newsletter, informacja handlowa – informacja handlowa, o której mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy czyli każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 9. Urządzenie końcowe – telekomunikacyjne urządzenie końcowe, o którym mowa w art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego czyli urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci,
 10. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania z Serwisu.
   

 § 2

Ogólne Warunki Serwisu określają ogólne zasady:

 1. korzystania z Serwisu,
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
 3. zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników,
 4. wykorzystywania Plików cookies przez Serwis,
 5. dotyczące logów serwera.

§ 3

Niniejszy Serwis podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

§ 4

 1. Serwis ma na celu promocję Spółki i reklamę produktów oferowanych przez Spółkę, a także udzielenie podstawowych informacji o Spółce.
 2. Wszelkie katalogi, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje oraz materiały marketingowe zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie formularze kontaktowe zawarte w Serwisie mają na celu jedynie nawiązanie kontaktu ze Spółką, a ich wypełnienie i wysłanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego.
 4. Odpowiedź Spółki na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularzy, o których mowa w punkcie poprzedzającym, ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi odpowiedzi na ofertę, jak również nie wyraża woli związania się jakąkolwiek złożoną ofertą, chyba że w odpowiedzi, w sposób wyraźny zastrzeżono inaczej.
 5. Poza nieodpłatnymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Spółka nie świadczy żadnych usług bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu.
 6. Za pośrednictwem serwisu dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  1. Newsletter – jako usługa umożliwiająca otrzymywanie od Spółki informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody na takie działania. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej, oraz kliknięciu w odpowiedni przycisk w formularzu znajdującym się w Serwisie, pod adresem internetowym: https://www.barbara-luijckx.pl/ oraz http://blog.barbara-luijckx.com/, a następnie potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w odpowiedni link aktywacyjny w wiadomości mailowej, otrzymanej na podany adres mailowy (model double opt-in). Wyrażenie zgody, o jakiej mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z zamówieniem informacji handlowej w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy i po jej wyrażeniu Użytkownik zostaje dopisany do bazy subskrybentów. Użytkownik w każdym czasie może wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera. Użytkownik może żądać usunięcia z bazy subskrybentów poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości zawierającej Newsletter albo poprzez wysłanie stosownego żądania na adres: sekretariat@barbara-luijckx.pl.
  2. Formularz kontaktowy – jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Spółki. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony do momentu korzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego do czasu dotarcia wiadomości do Spółki.
 7. Usługi opisane w pkt 6 umożliwiają Użytkownikom korzystanie z zasobów sieci Internet, w tym w szczególności zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz korzystanie z różnych mechanizmów informatycznych funkcjonujących w jego ramach.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Ogólnych Warunków Serwisu.
 9. W celu złożenia oferty Spółce lub zawarcia z nią umowy konieczny jest bezpośredni kontakt ze Spółką.
 10. Zasady sprzedaży produktów i świadczenia innych usług przez Spółkę niż opisane w Ogólnych Warunkach Serwisu, określają odrębne regulaminy lub umowy zawarte z klientami lub kontrahentami, w szczególności Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Spółce.

Zbieranie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

§ 5

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz Ustawą i Prawem telekomunikacyjnym.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 4. Możliwe jest odwiedzanie Serwisu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego lub zapisu do Newsletter’u, dlatego też, jeżeli Administrator utraciłby podstawę do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, wypełnienie zobowiązań wobec Użytkownika mogłoby być utrudnione.
 5. Przed każdorazowym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zapoznania się z treścią Ogólnych Warunków Serwisu.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Spółka.
 2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Administratorem a Użytkownikiem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
  3. poprawa jakości świadczenia usług drogą elektroniczną,
  4. umożliwienie nawiązania kontaktu z zainteresowanym Użytkownikiem lub ze Spółką w szczególności poprzez formularz kontaktowy,
  5. przesyłanie drogą elektroniczną zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej.
 3. Na potrzeby działalności Serwisu Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: IP, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Administrator może przetwarzać inne kategorie danych jeżeli zostaną one wprowadzone samodzielnie i dobrowolnie przez Użytkownika do formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale może być niezbędne do świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Niepodanie wymaganych danych przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną skutkuje odmową wykonania usługi z powodu niemożliwości jej wykonania. O zakresie wymaganych danych Użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika może być odpowiednio: zgoda Użytkownika np. na zapis do otrzymywania informacji handlowych albo wykorzystywanie plików cookies (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wykonanie umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem np. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną np. newsletter, formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zarządzanie Serwisem albo gromadzenie archiwum i dowodów, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów w postępowaniach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Podane przez Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają właściwą podstawę prawną do ich przetwarzania, w tym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych albo udostępnienia danych osobowych albo do podmiotów, z usług których Spółka korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu i którzy chronią dane osobowy w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator.
 7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni, bądź zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraził jego przedstawiciel ustawowy.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

§ 7

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 8

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@barbara-luijckx.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach usług, które umożliwiają prowadzenie Serwisu. Jednocześnie Spółka prowadząc profile biznesowe w portalach społecznościowych może przekazywać dane osobowe Użytkownika do USA lub innych krajów, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach tych portali. Niemniej jednak portale te deklarują, iż wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych do tych krajów co powoduje, iż są one odpowiednio zabezpieczone.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. W sytuacjach, w których przetwarzanie danych osobowych będzie następować na podstawie zgody – przez czas trwania zgody aż do chwili jej wycofania, jeżeli w celu wykonania umowy to będzie to okres konieczny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i realizacji celu dla jakiego została zawarta, a także czas potrzebny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, jeżeli w wykonaniu prawnie przewidzianego obowiązku, okres przechowywania danych będzie wyznaczony w oparciu o odpowiednie przepisy prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, dokonując okresowych przeglądów ich dalszej przydatności.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wykorzystywanie Plików cookies przez Serwis

§ 9

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu. Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznanie urządzenia Użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika. Pliki cookies nie powodują żadnych szkód w urządzeniu Użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookies mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na ich działanie, Serwis może nie działać odpowiednio.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki. Pliki cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, realizacji procesów niezbędnych dla jego pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie, zapamiętania lokalizacji Użytkownika, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności.
 4. Administrator może wykorzystywać pliki cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych w Serwisie na innych stronach internetowych oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi bezpośredniego przejścia na inne strony, w tym strony portali społecznościowych gdzie Administrator posiada swoje profile. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności w Serwisie zostały umieszczone wtyczki do portali społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez te portale są opisane w odpowiednich dokumentach publikowanych przez te portale, a wskazanych przez Administratora poniżej.
 5. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies zewnętrzne:
  1. Wykorzystując technologie Google, w tym Google Analitycs w celu dokonania analizy ruchu na stronie Administratora (w tym korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Serwisu) i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika (administrator plików cookies zewnętrznych: jeśli w informacjach na temat ochrony prywatności w konkretnej usłudze nie wskazano inaczej, administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest, zależnie od lokalizacji:
   • Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
   • Google LLC – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.Google LLC jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji indeksowanych i wyświetlanych w usługach takich jak wyszukiwarka Google czy Mapy Google niezależnie od lokalizacji użytkownika.cWięcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookies innych podmiotów związanymi z wizytami w innych witrynach.
  2. Wykorzystując technologię Piksel Meta umożliwiającą prowadzenie analiz działań użytkowników w Serwisie i wykorzystania danych z tych analiz w celu stworzenia grup odbiorców reklam i skierowania do nich reklam dostosowanych do ich potrzeb i upodobań na Facebook’u lub Instagramie. Dostawcą usługi jest Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/, a więcej informacji na temat Piksel Meta znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel.
  3. W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu Administratora w portalach społecznościowych (wtyczki prowadzące do profili Spółki pozwalają Użytkownikowi na bezpośrednie połączenie z profilem Spółki po kliknięciu w ikonę portalu społecznościowego):
   • Facebook – niezależnie od tego, czy Użytkownik ma profil na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka (Administrator: Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia),) więcej: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/,
   • LinkedIn – niezależnie od tego, czy Użytkownik ma profil na LinkedIn i czy jest zalogowany do LinkedIn (Administrator: dla Użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, a dla Użytkowników z pozostałych państw: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085,USA), więcej: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy,
   • Instagram – niezależnie od tego, czy Użytkownik ma profil na Instagramie i czy jest zalogowany (Administrator: Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia), więcej: https://privacycenter.instagram.com/policy,
   • YouTube – niezależnie od tego, czy Użytkownik ma profil na YouTube i czy jest zalogowany (Administrator: jeśli w informacjach na temat ochrony prywatności w konkretnej usłudze nie wskazano inaczej, administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest, zależnie od lokalizacji:
    • Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
    • Google LLC – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.), więcej: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
    • Jeżeli Użytkownik nie chce, aby portale społecznościowe pozyskiwały informacje o podejmowanych przez niego ruchach w Serwisie zalecane jest wylogowanie przez Użytkownika z profili na tych portalach oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

 6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies, może w każdej chwili zarządzać użyciem plików cookies, w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
  1. Poprzez wybór odpowiednich zgód na bannerze Plików cookies, który wyświetla się po pierwszym wejściu do Serwisu.
  2. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
  3. Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies, w tym plików cookies do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
  4. Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj https://optout.aboutads.info/.
 7. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie niezbędnych Pliki cookies, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje ryzyko, że niektóre funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne, lub będą wyświetlać się nieprawidłowo. 
 8. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami Ogólnych Warunków Serwisu dotyczących Plików cookies, o czym zostanie poinformowany po wejściu po raz pierwszy do Serwisu.

Logi serwera

§ 10

 1. Korzystanie z Serwisu skutkuje strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym umieszczony jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują między innymi: datę i czas serwera, adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z których korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Logi serwera zapisywane i przechowywane są w serwerze.
 3. Logi serwera nie są łączone z Użytkownikami, a są jedynie wykorzystywane jako narzędzie do administrowania Serwisem.
 4. Zawartość logów serwera udostępniana jest przez Administratora jedynie osobom lub podmiotom upoważnionym do administrowania Serwisem.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Serwis oraz treści i materiały w nim zawarte, w tym w szczególności oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny, utwory, znaki towarowe, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 2509), ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 386), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1170) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1233).
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów i treści oraz materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej przysługują Spółce lub ich twórcom i podlegają ochronie prawnej. Treści, co do których prawa autorskie przysługują twórcom Spółka udostępnia w Serwisie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych z nimi odpowiednich umów. Korzystanie przez Użytkownika z udostępnionych w Serwisie treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
 3. Spółka nie odpowiada za wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika do celów niezgodnych z Ogólnymi Warunkami Serwisu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Spółka informuje, że z ważnych powodów w szczególności w sytuacji zmian prawnych czy zmian zakresu funkcjonalności Serwisu, ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Ogólnych Warunków Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Ogólnych Warunków Serwisu stosuje się Ogólne Warunki Serwisu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy. Na końcu Ogólnych Warunków Serwisu Spółka podaje datę ostatniej aktualizacji Ogólnych Warunków Serwisu oraz aktualnie obowiązującą ich wersję, a także treść poprzednio obowiązujących wersji Ogólnych Warunków Serwisu.
 5. Wszelkie uwagi, zapytania, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych przez Spółkę należy zgłaszać na adres mailowy sekretariat@barbara-luijckx.pl bądź pisemnie na adres Spółki wskazany w § 1 ust. 2 powyżej.

Wersja 1.0

Data ostatniej aktualizacji: 31.09.2023r.