Regulamin Serwisu internetowego

http://www.barbara-luijckx.pl

oraz

http://www.barbara-luijckx.com


 

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument,

 2. Podmiocie odpowiedzialnym, Firmie, Spółce – należy przez to rozumieć BARBARA LUIJCKX Sp. z o. o., z siedzibą w Latkowie 40, 88-100 Inowrocław (woj. Kujawsko-pomorskie, Polska), wpisana do KRS pod numerem 0000093864 identyfikującą się NIP 5562253772, posiadającą nr REGON 09236998900000,

 3. Serwisie, Serwisie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się w ogólnodostępnej sieci internetowej pod adresem http://www.barbara-luijckx.pl oraz http://www.barbara-luijckx.com,

 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu,

 5. Newsletterze, informacji handlowej – należy przez to rozumieć informację handlową, o której mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.),

 6. Urządzeniu końcowym – należy przez to rozumieć telekomunikacyjne urządzenie końcowe, o którym mowa w art. 2 pkt 43 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.),

 7. Plikach cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania z Serwisu.

§ 2

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady:

 1. korzystania z Serwisu internetowego,

 2. ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników,

 3. wykorzystywania przez Serwis Plików cookies,

 4. zamawiania przez Użytkownika i wysyłania przez Podmiot odpowiedzialny Informacji handlowej w postaci elektronicznej.

§ 3

Niniejszy Serwis podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady korzystania z Serwisu

§ 4

 1. Serwis ma na celu promocję Firmy i reklamę produktów oferowanych przez Firmę, a także udzielenie podstawowych informacji o Firmie.

 2. Wszelkie katalogi, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje oraz materiały marketingowe zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie formularze kontaktowe zawarte w Serwisie mają na celu jedynie nawiązanie kontaktu z Firmą, a ich wypełnienie i wysłanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego.

 4. Odpowiedź Firmy na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularzy, o których mowa w punkcie poprzedzającym, ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi odpowiedzi na ofertę, jak również nie wyraża woli związania się jakąkolwiek złożoną ofertą, chyba że w odpowiedzi, w sposób wyraźny zastrzeżono inaczej.

 5. Firma nie świadczy żadnych usług bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu.

 6. W celu złożenia oferty lub zawarcia umowy konieczny jest bezpośredni kontakt z Firmą.

 7. Zasady sprzedaży produktów i świadczenia usług przez Firmę określają odrębne regulaminy i umowy zawarte z klientami.

 8. Materiały marketingowe, dostępne po zalogowaniu się do aplikacji znajdującej się pod adresem http://www.barbara-luijckx.pl/do-pobrania/strefa-partnera.html, mogą być wykorzystywane wyłącznie na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy Spółką a współpracującym z nią partnerem. Wszelkie materiały marketingowe zawarte w Serwisie stanowią wyłączną własność Spółki.

Zbieranie, ochrona i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

§ 5

 1. Firma prowadzi politykę przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodną z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.), zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Firma zapewnia realizacje wszelkich praw przysługujących na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych osobom, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Serwisu.

 3. Przed każdorazowym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Administratorem Danych Osobowych w myśl art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych jest podmiot wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Dane Osobowe zbierane są za pośrednictwem Serwisu w celu poprawy jakości świadczenia usług oraz umożliwienia nawiązania kontaktu z zainteresowanym Użytkownikiem, a także w celu wysyłania zamówionej przez Użytkownika Informacji handlowej i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Firmy.

 3. Każdej osobie, której dane przetwarza się w zbiorze danych Spółki, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Każda osoba, która wystąpi z wnioskiem o otrzymanie informacji, musi otrzymać odpowiedź na piśmie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, udziela się na piśmie.

 5. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 6. Administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to w szczególności:

  1) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 7. W przypadku wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

 8. Przekazywanie przez Użytkownika swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, a każdorazowe przekazanie danych poprzedza wyrażenie zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, za pośrednictwem oświadczenia (odpowiedniego pola wyboru) znajdującego się przy formularzu kontaktowym.

 9. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni, bądź zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraził jego przedstawiciel ustawowy.

 10. Firma nie bierze odpowiedzialności za złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.

Polityka cookies

§ 7

 1. Serwis przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji (Plików cookies) już przechowywanych w Urządzeniu końcowym Użytkownika w celu poprawienia jakości korzystania z Serwisu.

 2. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej (oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Urządzeniu końcowym) określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji, o której mowa w pkt 1 (informacje o zmianie ustawień przeglądarki oraz o Plikach cookies dostępne są pod adresem internetowym: http://wszystkoociasteczkach.pl/, a także http://jakwylaczyccookie.pl/ oraz w wersji anglojęzycznej pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

 3. Ograniczenie zapisu i dostępu do Plików cookies przechowywanych w Urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3.

 5. Pliki cookies i sposób ich wykorzystywania nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.

 6. Użytkownik wyraża zgodę, bądź odmawia wyrażenia zgody na wykorzystywanie Plików cookies w celu i w sposób określony w pkt 1, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej (oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika Urządzeniu końcowym).

 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczących Plików cookies.

 8. Firma nie odpowiada za nieprawidłowe działanie przeglądarki skutkujące wykorzystywaniem Plików cookies wbrew faktycznej woli Użytkownika.

Informacja handlowa

§ 8

 1. Firma przesyła na życzenie Użytkownika Newsletter za pośrednictwem Serwisu.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, wpisaniu swojego adresu poczty elektronicznej, oraz kliknięciu w przycisk „ZAPISZ SIĘ!” w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie, pod adresem internetowym: http://blog.barbara-luijckx.com/.

 3. Wyrażenie zgody, o którym mowa w pkt 2 jest równoznaczne z zamówieniem informacji handlowej w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy, o której mowa w § 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Serwis internetowy oraz wszelkie materiały w nim zawarte stanowią przedmiot prawa autorskiego w myśl art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach tej ustawy.

 2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.