OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BARBARA LUIJCKX SP. Z O.O. DLA DOSTAW NA TERYTORIUM POLSKI

 1. DEFINICJE

  Występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach sprzedaży następujące terminy oznaczają odpowiednio:
  1.1. Incoterms – Incoterms 2020 przyjęte przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC);
  1.2. Kupujący – przedsiębiorca nabywający od Sprzedawcy Towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  1.3. Sprzedawca – Barbara Luijckx Sp. z o.o. z siedzibą w Latkowie, Latkowo 40, 88-100 Latkowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093864, NIP: 5562253772, kapitał zakładowy: 1.740.000,00 ZŁ;
  1.4. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Towarów dostarczanych przez Sprzedawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  1.6. Strona, Strony – Kupujący i/lub Sprzedawca;
  1.7. Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę;
  1.8. Umowę – umowa sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym na skutek potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego;
  1.9. Zamówienie – oświadczenie woli (oferta) nabycia Towaru, złożone pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poprzez e-mail, przez Kupującego lub jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Kupującego w tym zakresie, skierowane do Sprzedawcy.
 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

  2.1. O ile Strony na piśmie wyraźnie nie postanowią inaczej, OWS stosuje się do wszystkich Umów.
  2.2. Zawierając Umowę, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z OWS i akceptuje ich treść w całości.
  2.3. Wszelkie ogólne warunki zamówień lub inne regulacje Kupującego, w tym postanowienia dodatkowe lub odmienne w stosunku do OWS zamieszczone w Zamówieniu, nie wiążą Stron w zakresie w jakim nie pokrywają się z postanowieniami OWS, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone przez Sprzedawcę.
  2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień OWS.
 3. CENY, SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ TERMINY DOSTAW

  3.1. Ceny Towarów wskazane w udostępnionych przez Sprzedawcę cennikach nie zawierają podatku VAT, opłat celnych i innych wymaganych danin publicznoprawnych. Cenniki są ważne do odwołania.
  3.2. Zamówienie wiąże Kupującego od momentu jego otrzymania przez Sprzedawcę. Kupujący nie może anulować Zamówienia złożonego Sprzedawcy bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
  3.3. Zamówienie wiąże Sprzedawcę jedynie w przypadku jego potwierdzenia odrębnym dokumentem przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do dokładnej weryfikacji treści potwierdzenia Zamówienia i niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 h od otrzymania potwierdzenia Zamówienia, poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych błędach zawartych w potwierdzeniu Zamówienia, w szczególności w zakresie ceny, ilości i rodzaju Towaru objętego Zamówieniem. Po upływie wskazanego terminu, dane zawarte potwierdzeniu Zamówienia stają się wiążące dla Stron bez możliwości ich późniejszej jednostronnej modyfikacji.
  3.4. Terminy dostaw Towarów są każdorazowo określane przez Sprzedawcę w potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności by zachować wskazany termin dostawy Towarów, jednakże nie odpowiada za opóźnienie spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej opisanych w pkt. 8 poniżej, lub innymi niezależnymi od Sprzedawcy okolicznościami, w szczególności takimi jak problemy z zaopatrzeniem w surowce, zakłócenia pracy zakładu spowodowane przez ogień, wodę, awarie urządzeń i maszyn, niedobór materiałów, energii, utrudnienia lub brak możliwości transportu, także w przypadku, gdy okoliczności te wystąpią u dostawców Sprzedawcy lub ich poddostawców. W powyższych przypadkach Sprzedawca uprawniony jest do przesunięcia terminu dostawy Towarów o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostawy Towarów, o czym Sprzedawca powiadomi Kupującego wyznaczając nowy termin dostawy Towarów. Przed upływem wyżej wskazanego wydłużonego terminu Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. W powyższych przypadkach Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedawcy.
 4. TRANSPORT i RYZYKO

  4.1. Jeżeli wartość potwierdzonego przez Sprzedawcę Zamówienia przekracza kwotę 5.500 netto PLN, Towary są dostarczane przez Sprzedawcę zgodnie z regułą DAP (Incoterms). W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza wskazanej kwoty, a także w przypadku gdy Strony wyraźnie tak postanowią, znajduje zastosowanie reguła FCA (Incoterms), z zastrzeżeniem pkt 4.2. poniżej.
  4.2. W przypadku dostawy na warunkach FCA (Incoterms):
  a. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie, a ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą załadunku Towarów w magazynie Sprzedawcy;
  b. transport organizuje Sprzedawca, a jego koszt ponosi Kupujący, za wyjątkiem wyraźnej i zaakceptowanej przez Sprzedawcę prośby Kupującego o umożliwienie organizacji transportu we własnym zakresie;
  c. koszt transportu organizowanego przez Sprzedawcę zostanie uwzględniony w osobnej pozycji na fakturze;
  d. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany kosztów transportu wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami zaistniałymi w czasie organizacji dostawy.
 5. ODBIÓR TOWARU

  5.1. Kupujący jest zobowiązany odebrać Towary w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Kupujący nie może odebrać Towarów w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, powinien go o tym poinformować w możliwie najszybszym terminie oraz odebrać Towary z magazynu wskazanego przez Sprzedawcę nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty odbioru wskazanej pierwotnie przez Sprzedawcę. W takim przypadku Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami magazynowania w wysokości 1% wartości brutto nieodebranych Towarów za każdy dzień magazynowania. Poza kwotą odpowiadającą zryczałtowanym kosztom magazynowania, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może dochodzić od Kupującego naprawienia szkody wyrządzonej opóźnieniem w odbiorze Towarów, w zakresie tą kwotę przekraczającym, na zasadach ogólnych.
  5.2. Odmowa odbioru Towarów przez Kupującego bądź utrudnianie przez niego wykonania dostawy w jakikolwiek inny sposób uprawnia Sprzedawcę do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Kupującego. W przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnienia do jednostronnego rozwiązania Umowy, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości 35% wartości brutto Towarów, których dotyczy naruszenie, a w przypadku Towarów personalizowanych 75% wartości Towarów brutto, których dotyczy naruszenie. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 6. PŁATNOŚCI I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

  6.1. Kupujący jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności wynikających z faktur za zakup Towarów na wskazany w nich rachunek bankowy Sprzedawcy. Dniem zapłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  6.2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do danych i informacji zamieszczonych w fakturze wystawionej przez Sprzedawcę za zakup Towarów, Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy w terminie 5 (pięciu) dni od daty jej dostarczenia Kupującemu. Po wskazanym terminie Kupujący traci uprawnienie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, a doręczona Kupującemu faktura zostaje uznana za zaakceptowaną przez Kupującego.
  6.3.
  W przypadku braku terminowej zapłaty przez Kupującego należności wynikających z jakiejkolwiek faktury za zakup Towarów: a. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, b. pozostałe faktury wystawione na Kupującego, których termin płatności jeszcze nie upłynął, stają się natychmiast wymagalne, c. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją na rzecz Kupującego Zamówień potwierdzonych i odmowy przyjęcia nowych.
  6.4. Wyłącza się uprawnienie Kupującego do dokonywania potrąceń jakichkolwiek należności z należnościami Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyraźnie się na to zgodzi.
  6.5. Towary pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy do czasu pełnej i bezwarunkowej zapłaty należności wynikających z faktur za zakup Towarów. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 30 dni, Sprzedawca może dochodzić zwrotu dostarczonego Towaru, którego dotyczy takie opóźnienie, na koszt Kupującego, niezależnie od tego kto jest w posiadaniu Towarów. Do czasu pełnej i bezwarunkowej zapłaty za Towary Kupujący ponosi ryzyko ich całkowitej lub częściowej utraty bądź uszkodzenia. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeżeli Towar podlegający zwrotowi na warunkach przewidzianych w niniejszym punkcie został uszkodzony, odsprzedany, minął termin jego przydatności lub jego wartość w chwili zwrotu jest niższa niż od pozostałej do rozliczenia kwoty, jaka zgodnie z Umową miała być uiszczona przez Kupującego.
 7. JAKOŚĆ TOWARÓW i REKLAMACJE

  7.1. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy widoczne wady Towarów lub uszkodzenia, które wystąpiły podczas transportu, w ciągu 2 (dwóch) dni od daty odbioru Towarów, zaś wady ukryte Towarów w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty odbioru Towarów. Po upływie terminów wskazanych powyżej Kupujący traci uprawnienie do kierowania wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towarów.
  7.2. Kupujący traci uprawnienia do kierowania wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towarów, w odniesieniu do Towarów, które zostały już przetworzone, zmieniono ich opakowanie, zostały odsprzedane bądź były przechowywane w sposób niewłaściwy, to jest w szczególności niezgodnie z warunkami określonym w pkt. 7.3. poniżej.
  7.3. Sprzedawca zastrzega następujące warunki prawidłowego transportu i przechowywania Towarów: a. zachowanie temperatury w granicach 12-20oC oraz wilgotności względnej maks. 70%, b. zapewnienie ochrony przed ekspozycją na bezpośrednie światło, inne zapachy oraz przed gwałtownymi zmianami temperatur, mogącymi powodować skraplanie wilgoci na powierzchni Towaru, c. ostrożne obchodzenie się z Towarami, d. unikanie umieszczania Towarów bezpośrednio na sobie.
  7.4. Wraz ze zgłoszeniem wady Towarów Kupujący zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty i informacje: dokładny opis wady, numer produktu, numer partii i BBE, zdjęcia prezentujące zgłaszaną wadę oraz podpisany protokół szkodowy.
  7.5. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres Sprzedawcy: handlowy@barbara-luijckx.pl.
  7.6. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Kupującego, Sprzedawca według swego wyboru: a. dostarczy dodatkowe lub zastępcze Towary na własny koszt; lub b. odpowiednio częściowo lub w całości zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego na rzecz Sprzedawcy cenę nabycia Towarów, których dotyczy reklamacja. Kupującemu nie przysługują z tytułu wad Towarów roszczenia inne niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
  7.7. Zgłoszenie przez Kupującego wad Towarów nie może stanowić podstawy odmowy zapłaty Sprzedawcy jakichkolwiek należności za Towary zarówno w całości jak i w części.
  7.8. Kupujący zwróci Sprzedawcy w całości uzasadnione koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej bezzasadnie.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SIŁA WYŻSZA

  8.1. Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę umyślnie, odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego z jakiegokolwiek tytułu jest każdorazowo ograniczona do wartości brutto Towarów, z którymi związane jest naruszenie i wyrządzona Kupującemu szkoda. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody lub straty wynikowe (pośrednie) oraz za utratę zysków.
  8.2. Kupujący zwolni Sprzedawcę ze wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z Towarami, w zakresie w jakim roszczenia te będą wykraczały poza zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, o którym mowa w pkt. 8.1..
  8.3.Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych zostaje wyłączona, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych zostało spowodowane przypadkiem siły wyższej, za który Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności takie jak: wojna, działalność terrorystyczna, pożar, powódź, wybuch, zamieszki lub strajki, akt prawa powszechnie obowiązującego lub indywidualne akty prawne skierowane do Sprzedawcy, działania faktyczne lub prawne organów administracji publicznej lub samorządowej, wstrzymanie, opóźnienie lub cofnięcie Sprzedawcy zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego.
  8.4. W przypadku uniemożliwienia jednej ze Stron wykonywania zobowiązań umownych przez zdarzenie, o którym mowa w punkcie 8.3 powyżej, Strona ta niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o jego wystąpieniu. Strona, której dotyczy zawieszenie wykonywania zobowiązań wznowi ich wykonywanie niezwłocznie po ustaniu zdarzenia. Jeżeli zdarzenie trwa dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni, każda ze Stron może rozwiązać stosunek umowny ze skutkiem natychmiastowym.
 9. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące Sprzedawcy w odniesieniu do Towarów, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfikacji i receptur, pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy.
 10. POUFNOŚĆ

  10.1. Każda ze Stron zachowa w ścisłej tajemnicy i nie ujawni informacji poufnych dotyczących drugiej Strony.
  10.2. Za informacje poufne uznaje się wszelkie informacje ujawnione Stronie w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, dotyczące drugiej Strony, jej współpracowników lub kontrahentów, bez względu na formę ujawnienia, przedstawiające wartość gospodarczą, w tym informacje handlowe, techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, know-how.
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  11.1. Sprzedawca jest w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO administratorem (dalej w niniejszym punkcie Administrator) danych osobowych Kupującego, osób wskazanych osób reprezentujących Kupującego przy zawarciu i realizacji Umowy, osób wyznaczonych do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy oraz innych osób występujących po stronie Kupującego w związku przedmiotem wykonywanych dostaw, których dane osobowe Kupujący przekazał Administratorowi.
  11.2. Kupujący zobowiązuje się zrealizować w imieniu Administratora obowiązek informacyjny wobec osób występujących po stronie Kupującego, których dane osobowe przekazał Administratorowi w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych Administratorowi, chyba że osoby te dysponują już ww. informacjami, a Kupujący tę okoliczność jest w stanie wykazać. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do OWS.
  11.3. Jeśli okaże się, iż do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie przez Stronę danych osobowych innych niż dane osobowe, co do których druga Strona pełni rolę administratora, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającą zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz zasady odpowiedzialności Stron za przetwarzanie danych.
 12. PRAWO WŁASCIWE I JURYSDYKCJA

  12.1. Niniejsze OWS, Umowa, jak również wszelkie stosunki prawne pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
  12.2. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi OWS, Umową lub innymi stosunkami prawnymi między Sprzedawcą i Kupującym z nimi związanymi będą rozstrzygane polubownie, zaś na wypadek gdyby polubowne rozstrzygnięcie sporu okazało się niemożliwe do osiągnięcia, Strony zastrzegają wyłączną jurysdykcję sądów polskich. Właściwym dla rozstrzygania takich sporów, będzie każdorazowo sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  13.1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń. W przypadku niewykonania tego obowiązku uznaje się za skuteczne doręczenia na adres Kupującego wskazany przez niego w Zamówieniu, Umowie lub innych porozumieniach handlowych. W takim przypadku skutek doręczenia następuje z chwilą pierwszej awizacji.
  13.2. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS jest lub stanie się częściowo lub całkowicie nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność i ważność pozostałych postanowień OWS.
  13.3. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 25.08.2023 r.

Załącznik do Ogólnych Warunków Sprzedaży:

 • Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Ogólnych Warunków Sprzedaży BARBARA -LUIJCKX SP. Z O.O. dla dostaw na terytorium Polski

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BARBARA – LUIJCKX SP. Z O.O.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

  BARBARA – LUIJCKX SP. Z O.O. z siedzibą w Latkowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093864, jest administratorem (dalej Administrator) w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), danych osobowych Kupującego, osób wskazanych w Umowie jako osoby reprezentujące Kupującego, osób do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy oraz innych osób występujących po stronie Kupującego w związku przedmiotem świadczonych usług lub wykonywanych dostaw, których dane osobowe Kupujący przekazał Administratorowi. Z Administratorem można skontaktować się z użyciem następujących danych: BARBARA LUIJCKX SP. Z.O.O. z siedzibą w Latkowie, Latkowo 40, 88-100 Latkowo, e-mail: handlowy@barbara-luijckx.pl.
 2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  2.1. prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2.2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2.3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak prowadzenie korespondencji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, możliwość ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy lub z związanymi z jej wykonywaniem; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH.

  Administrator pozyskuje dane osobowe od Kupującego, a w przypadku osób reprezentujących Kupującego, osób do kontaktu, osób odpowiedzialnych za realizację praw i obowiązków wynikających z Umowy lub osób występujących po stronie Kupującego w związku ze sprawą będącą przedmiotem świadczonych usług – od Kupującego lub bezpośrednio od tych osób. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupującego i wskazanych wyżej osób: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji), numer NIP i REGON (w przypadku, gdy Kupujący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), informacje o wykonywanych przez te osoby czynnościach w związku z zawartą Umową.
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

  Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora oraz dostęp do nich mogą mieć podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z bieżącą działalnością, tj. usługi z zakresu obsługi biurowej, administracyjnej, księgowej, podatkowej, prawnej, informatycznej, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, płatnicze, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów i inne o podobnym charakterze. Dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z realizacją Umowy nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO ani organizacji międzynarodowych.

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania Umowy zawartej z Kupującym, a także przez okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

  Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają prawo do:

  6.1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  6.2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6.3. przenoszenia danych osobowych,
  6.4. wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,
  6.5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy oraz w pewnym zakresie wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia lub wykonania Umowy lub też brakiem realizacji niektórych obowiązków lub uprawnień stron Umowy. Brak podania danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, adresu do korespondencji) może uniemożliwić daną formę kontaktu.

 8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE I PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

  Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani opierając się na profilowaniu.

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży